قاصدک

پایان نامه درمورد pH،، اسپکتوفتومتر، ?max، =۶۵۶n

دانلود پایان نامه

دقیقه محلول به طور یکنواخت هم خورد . این عمل در pHهای مختلف از ۱ تا ۱۱ تکرار شد ، دما در تمام موارد دمای محیط یعنی ۲۰ درجه بود،بعد از صافی نمودن نمونه در دستگاه اسپکتوفتومتر در ?max =656n قرار داده شد ، بعد از pH، تست های زمان بهینه،جرم جاذب و غلظت محلول انجام شد .برای تعیین زمان مناسب همان آزمون در شرایط pH بهینه در زمان های

  پایان نامه درمورد MERCK، مونومر، کلریدآهن، Mwt=67.09g/mol))

دیدگاهتان را بنویسید