قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد پیش آزمون

دانلود پایان نامه

۸۷.۷۴ ۱ ۸۷.۷۴ ۳.۷۰ ۰.۰۷ ۰.۱۷
پیش آزمون ۳۳.۱۵ ۱ ۳۳.۱۵ ۱.۴۰ ۰.۲۵ ۰.۰۷
شرایط ۲۷۷.۲۲ ۱

  منبع پایان نامه درباره نمودارجذب، ppm50، فنول، ۳-۲-۸-

دیدگاهتان را بنویسید