قاصدک

منبع پایان نامه درباره ۱/۰، (گرم)، ۰۲۵/۰، ۰۷۵/۰

دانلود پایان نامه

مکانیکی
رنگ
مقدار CuO
(گرم)
مقدار ZnO
(گرم)
مقدار TiO2
(گرم)
نوع کاتالیست
نوع نانو ذره
خاکستری
۰۵/۰
۰۵/۰
۱/۰
آ
متمایل به سیاه
۰۷۵/۰
۰۲۵/۰
۱/۰
ب
شیری
۰۲۵/۰
۰۷۵/۰
۱/۰
پ
روشن تر ازب
۰۵/۰
۱/۰
۰۵/۰
ت

  پایان نامه درمورد ، محلولی، گرفت.و، ۱۹

پاسخی بگذارید