Posted on

داده شده است. که پیک موجود در cm-1 1/3448 نشان دهنده پیوند O-H، برا ی پلی ونیل الکل می باشد. پیک cm-1 2/ 1639 مربوط به باند C=C می باشد. پیک cm-19/1403 نشانگر پیوند C-H، پیک ۵/۱۰۹۱مربوط به پیوند C-O و پیکهای cm-1 3/665 و cm-18/ 491 نشان دهنده پیوندهای بیرونی OH می باشد ] ۳۴[.
تصویر FTIRاز جاذب پلی پیرول بر روی پلی ونیل