Posted on

خارج شده از کاغذ در دستگاه اسپکتوفتومتر قرار داده شد و مقدار جذب مشخص شد. با توجه به غلظت اولیه و ثانویه درصد جذب بررسی شد. برای تعیین شرایط بهینه نخست pH مورد بررسی قرار گرفت . به این ترتیب که ۵۰ سی سی محلول رنگی ppm 40در بشر ۲۵۰ سی سی ریخته شد و روی همزن قرار گرفت بعد از آن ۴۵/۰ گرم جاذب مورد آزمایش به آن اضافه شد و به مدت ۱۵